czwartek, 17 maja 2012

Konkursy wyszperane

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. STANISŁAWA GROCHOWIAKA
Na konkurs można przesyłać wiersze, utwory pisane prozą, dramaty i słuchowiska radiowe.
Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2012 r.
Więcej tutaj.
Regulamin tutaj

NIKT NIGDY
Towarzystwo Aktywnej Komunikacji oraz Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu zapraszają do udziału w konkursie na najlepsze polskie opowiadanie 2012 roku.
Opowiadania należy przesyłać do 15 czerwca 2012 r.
Więcej tutaj

III KONKURS LITERACKI IM. ASTRID LINDGREN NA WSPÓŁCZESNĄ KSIĄŻKĘ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Na konkurs można przesyłać baśnie, opowieści, powieści lub zbiory opowiadań.
Prace będą przyjmowane do 30 września 2012 r.
Więcej tutaj

Korzystałam z informacji zawartych na stronie: http://aktualnekonkursy.pl/konkursy-literackie/8-konkursy/konkursy-literackie/524-iii-konkurs-literacki-im-astrid-lindgren-na-wspolczesna-ksiazke-dla-dzieci-i-mlodziezy

Tam też znajdziecie więcej konkursów.

wtorek, 15 maja 2012

Nadesłane konkursy


REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza
35. OGÓLNOPOLSKI  KONKURS POETYCKI  IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ


PATRONAT
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

STAROSTA CZĘSTOCHOWSKI

PARTNERZY
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

TOWARZYSTWO LITERACKIE IM. ADAMA MICKIEWICZA ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE

I. CELE KONKURSU
I. Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie zainteresowań poezją.

II. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
-  „po debiucie” - dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym / w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej /
- „debiut” - dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.
2. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci.
Warunkiem udziału jest ukończenie 16 lat.
3. Uczestnicy nadsyłają zestawy wierszy o dowolnej tematyce, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich /opatrzonych numerem ISBN,
ISSN / ani na stronach internetowych i nie nagradzanych w innych konkursach.
4. Zestaw wierszy oznaczony słownym godłem może zawierać maksymalnie do pięciu tekstów poetyckich.
5. Prace konkursowe wyłącznie w formie wydruku komputerowego formatu A-4 należy przesłać w czterech egzemplarzach /każdy wiersz/ pod adresem sekretariatu konkursu w terminie do 10 września 2012 r.
6. Autorzy dopisują na kopercie: „konkurs poetycki” oraz kategoria – „debiut” lub „po debiucie”. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane.
7. W nadesłanej korespondencji / w osobnej małej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe/ należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres elektroniczny.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
9. Prace konkursowe w dwóch kategoriach:
„debiut” i „po debiucie” ocenia Jury powołane przez organizatorów.
10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia ufundowane przez
patronów, organizatorów i sponsorów.
11. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień podczas uroczystości finałowej w listopadzie br. Nie przewiduje się zwrotu kosztów podróży.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zawiadomienia o wynikach konkursu oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień zostaną wysłane tylko do laureatów konkursu.
2. Godła uczestników konkursu poetyckiego, którzy nie są laureatami, pozostaną utajnione a prace nadesłane na konkurs po upływie roku będą zlikwidowane przez powołaną komisję.
3. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jurorami.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wierszy laureatów konkursu wyłącznie w celach promocyjnych, w wydawnictwach pokonkursowych, oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
5. Przesyłając wiersze do konkursu autorzy wyrażają tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z konkursem.
6. Sekretariat konkursu:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa
tel. (34)324-46-51, tel /fax (34)324-94-81
e-mail: wozniak@rok.czestochowa.pl
www.rok.czestochowa.pl

Z a p r a s z a m y